Aquest servei consisteix en estudiar la millor forma d’ocupar-se de tots els residus que es poden generar en tots els àmbits, al mateix temps que es cerca la manera més correcte de realitzar-ne el seu transport:

  • Residus Industrials: generats per les empreses
  • Residus urbans (Rebuig i Orgànic): generats pels conjunts urbans
  • Residus especials o perillosos : tipus de residus que necessiten un tractament especial per la seva eliminació